درباره ما

مجموعه از متخصصان دانشگاهی و صنعتی با افتخارآماده ارائه خدمات مشاوره، آموزش، توسعه فناوری، عارضه یابی و خدمات آزمایشگاهی و همراهی با شما برای حرکت در مسیر شناسایی موانع و پیشرفت هستند.

 

دست اندرکاران سامانه متخصص :