دکتر عباس احمدی - علوم مرتع

 

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

معاونت پژوهش و فناوری  - دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

مشاوره تخصصی و خدمات صنفی و صنعتی (متخصص)

اطلاعات متخصصین

 

               دانشکده :                                        گروه آموزشی : 

               کشاورزی و منابع طبیعی                                       مرتع و محیط زیست                                           

نام :      عباس                 

نام خانوادگی:     احمدی

تلفن :    863412252

 

 

 

 

 

 

آدرس الکترونیکی:

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

رتبه علمی

1

علوم مرتع

دکتری تخصصی

استادیار

زمینه‌های تخصصی برای ارائه خدمات:

مشاوره  تخصصی و انجام پروژه های تحقیقاتی در زمینه مرتع و کشاورزی

توضیحات: