دکتر محمد علیمرادی (شیمی تجزیه)

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

معاونت پژوهش و فناوری  - دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

مشاوره تخصصی و خدمات صنفی و صنعتی (متخصص)

اطلاعات متخصصین

               دانشکده :                                        گروه آموزشی : 

 

               علوم پایه                                       شیمی                                           

نام :      محمد                 

نام خانوادگی:     علیمرادی

تلفن :    863412252

 

 

 

 

 

آدرس الکترونیکی:

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

رتبه علمی

 

شیمی تجزیه

شیمی تجزیه

استادیار

 

شیمی تجزیه

شیمی تجزیه

---

 

شیمی کاربردی

شیمی کاربردی

---

 

 

زمینه‌های تخصصی برای ارائه خدمات:

با توجه به اشنایی که با بازار فلزات گرانبها وصنایع نفت وپتروشیمی امکان تعامل  را دارم

 

سوابق علمی و اجرایی مرتبط:

ذارای دو ثبت اختراع چهار مقاله چهار محصول تجاری مورد استفاده در صنایع پتر وشیمی

 

تمایل به همکاری:

در این زمینه تمایل به همکاری دارم

 

برنامه زمانی برای ارائه خدمات:  

هشت ساعت در هفته

 

توضیحات: