سید فرهاد بطحائی (حقوق خصوصی)

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

معاونت پژوهش و فناوری  - دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

مشاوره تخصصی و خدمات صنفی و صنعتی (متخصص)

اطلاعات متخصصین

 

               دانشکده :                                        گروه آموزشی : 

               علوم انسانی                                       حقوق                                           

نام :      سید فرهاد                 

نام خانوادگی:     بطحائی

تلفن :    863412252

 

 

 

 

 

آدرس الکترونیکی:

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

رتبه علمی

 

حقوق خصوصی

حقوق خصوصی

مربی

 

حقوق خصوصی

حقوق خصوصی

---

 

حقوق

حقوق

---

 

 

زمینه‌های تخصصی برای ارائه خدمات:

 

 

سوابق علمی و اجرایی مرتبط:

داوری تجاری بین الملل

 

تمایل به همکاری:

 

 

برنامه زمانی برای ارائه خدمات:  

یکساله

 

توضیحات: