دکتر مسعود گماریان (به نژادی و اصلاح نباتات)

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

معاونت پژوهش و فناوری  - دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

مشاوره تخصصی و خدمات صنفی و صنعتی (متخصص)

اطلاعات متخصصین

 

 دانشکده :                                                      گروه آموزشی : 

کشاورزی و منابع طبیعی                                   ژنتیک و بهنژادی گیاهی                                           

نام :      مسعود                 

نام خانوادگی:     گماریان

تلفن :    33412552-086

 

 

 

 

 

آدرس الکترونیکی:

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

رتبه علمی

 

اصلاح نباتات

اصلاح نباتات

استادیار

 

اصلاح نباتات

اصلاح نباتات

---

 

زراعت و اصلاح نباتات

زراعت و اصلاح نباتات

---

 

 

زمینه‌های تخصصی برای ارائه خدمات:

 

 

سوابق علمی و اجرایی مرتبط:

بررسی بیان ژنهای گیاهی در شرایط تنش های محیطی

 

تمایل به همکاری:

موافقم

 

برنامه زمانی برای ارائه خدمات:  

هفتگی - ماهانه

 

توضیحات: