دکتر احمد سرلک (اقتصاد سنجی)

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

معاونت پژوهش و فناوری  - دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

مشاوره تخصصی و خدمات صنفی و صنعتی (متخصص)

اطلاعات متخصصین

 

               دانشکده :                                        گروه آموزشی : 

               مدیریت                                       مدیریت                                           

نام :                احمد        

نام خانوادگی:     سرلک

تلفن :    863412252

 

 

 

 

 

آدرس الکترونیکی:

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

رتبه علمی

 

اقتصاد سنجی

اقتصاد سنجی

استادیار

 

برنامه ریزی و توسعه

برنامه ریزی و توسعه

---

 

اقتصاد نظری

اقتصاد نظری

---

 

 

زمینه‌های تخصصی برای ارائه خدمات:

 

 

سوابق علمی و اجرایی مرتبط:

اقتصاد سلامت - بازدهی صنعتی

 

تمایل به همکاری:

تمام وقت

 

برنامه زمانی برای ارائه خدمات:  

تمام وقت

 

توضیحات: