دکتر مجید زنجیردار (مدیریت مالی)

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

معاونت پژوهش و فناوری  - دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

مشاوره تخصصی و خدمات صنفی و صنعتی (متخصص)

اطلاعات متخصصین

 

               دانشکده :                                        گروه آموزشی : 

               مدیریت                                       مدیریت                                           

نام :                 مجید      

نام خانوادگی:     زنجیردار

تلفن :    863412252

 

 

 

 

 

آدرس الکترونیکی:

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

رتبه علمی

 

مدیریت مالی

مدیریت مالی

دانشیار

 

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی

---

 

اقتصاد بازرگانی

اقتصاد بازرگانی

---

 

 

زمینه‌های تخصصی برای ارائه خدمات:

 

 

سوابق علمی و اجرایی مرتبط:

مالی ، سرمایه گذاری و حسابداری مدیریت

 

تمایل به همکاری:

تمام وقت

 

برنامه زمانی برای ارائه خدمات:  

تمام وقت

 

توضیحات: