دکتر مهدی چنگیزی - اصلاح نباتات

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

معاونت پژوهش و فناوری  - دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

مشاوره تخصصی و خدمات صنفی و صنعتی (متخصص)

اطلاعات متخصصین

 

 دانشکده :                                        گروه آموزشی : 

 کشاورزی و منابع طبیعی                    ژنتیک و بهنژادی گیاهی                                           

نام :      مهدی                 

نام خانوادگی:     چنگیزی

تلفن :    863412252

 

 

 

 

 

آدرس الکترونیکی:

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

رتبه علمی

1

اصلاح نباتات

دکتری تخصصی

استادیار

زمینه‌های تخصصی برای ارائه خدمات:

 

مشاوره  تخصصی و انجام پروژه های تحقیقاتی در زمینه  علوم باغبانی ، زراعت و ژنتیک و بهنژادی گیاهی

توضیحات: