رضا حجازی -گیاه پزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

معاونت پژوهش و فناوری  - دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

مشاوره تخصصی و خدمات صنفی و صنعتی (متخصص)

اطلاعات متخصصین

 

دانشکده :                                        گروه آموزشی : 

کشاورزی و منابع طبیعی                     گیاه پزشکی                                           

نام :      رضا                 

نام خانوادگی:     حجازی

تلفن :    863412252

 

 

 

 

 

آدرس الکترونیکی:

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

رتبه علمی

1

بیماری شناسی گیاهی

دانشجوی دکتری

مربی

زمینه‌های تخصصی برای ارائه خدمات:

 

مشاوره  تخصصی و انجام پروژه های تحقیقاتی در زمینه  ویروس شناسی/ گیاهان دارویی/ قارچ شناسی/ باکتری شناسی/ تولید عرقیجات گیاهی

توضیحات: