طاهره بانو برزویی (پرستاری)

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

معاونت پژوهش و فناوری  - دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

مشاوره تخصصی و خدمات صنفی و صنعتی (متخصص)

اطلاعات متخصصین

 

               دانشکده :                                        گروه آموزشی : 

               پرستاری و مامایی                                       پرستاری                                           

نام :      طاهره بانو                  نام خانوادگی:     برزویی

تلفن تماس :           863412252

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

رتبه علمی

1

مدیریت آموزشی

دانشجوی دکتری

مربی

2

پرستاری گرایش آموزش داخلی جراحی

کارشناسی ارشد

مربی

زمینه‌های تخصصی برای ارائه خدمات:

  • خدمات پرستاری
  •   آموزش پرستاری 
  • خدمات پرستاری برای  بیماران سرطانی

توضیحات: