میترا خدادوستان (مامایی)

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

معاونت پژوهش و فناوری  - دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

مشاوره تخصصی و خدمات صنفی و صنعتی (متخصص)

اطلاعات متخصصین

 

               دانشکده :                                                                گروه آموزشی : 

               پرستاری و مامایی                                                         مامایی                                           

نام :      میترا                                    نام خانوادگی:     خدادوستان

 

تلفن :    863412252

 

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

رتبه علمی

2

آموزش مامایی

کارشناسی ارشد

مربی

زمینه‌های تخصصی برای ارائه خدمات:

خدما ت مامایی 

توضیحات: