معصومه رحمتی (مامایی)

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

معاونت پژوهش و فناوری  - دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

مشاوره تخصصی و خدمات صنفی و صنعتی (متخصص)

اطلاعات متخصصین

 

               دانشکده :                                        گروه آموزشی : 

               پرستاری و مامایی                                       مامایی                                           

نام :      معصومه                                    نام خانوادگی:     رحمتی

 

تلفن :    08633412529

 

آدرس الکترونیکی:

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

رتبه علمی

1

 

 

 

2

مامایی جامعه نگر

کارشناسی ارشد

مربی

زمینه‌های تخصصی برای ارائه خدمات:

خدما ت مامایی   خدمات مامایی برای عملکرد جنسی زنان

توضیحات: