دکتر ساسان ساکی (بیوشیمی)

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

معاونت پژوهش و فناوری  - دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

مشاوره تخصصی و خدمات صنفی و صنعتی (متخصص)

اطلاعات متخصصین

 

               دانشکده :                                        گروه آموزشی : 

               پرستاری و مامایی                                       علوم آزمایشگاهی                                           

نام :      ساسان                                    نام خانوادگی:     ساکی

 

تلفن :    863412252

 

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

رتبه علمی

1

بیوشیمی

دکتری تخصصی

استادیار

2

بیوشیمی

کارشناسی ارشد

 

زمینه‌های تخصصی برای ارائه خدمات:

- علوم آزمایشگاهی مرتبط با بیماری های متابولیک

توضیحات: