بهناز شیخ الاسلامی (علوم تشریح)

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

معاونت پژوهش و فناوری  - دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

مشاوره تخصصی و خدمات صنفی و صنعتی (متخصص)

اطلاعات متخصصین

 

               دانشکده :                                        گروه آموزشی : 

               پرستاری و مامایی                                       علوم آزمایشگاهی                                           

نام :      بهناز                                    نام خانوادگی:     شیخ الاسلامی

 

تلفن :    863412528

 

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

رتبه علمی

2

علوم تشریحی

کارشناسی ارشد

مربی

زمینه‌های تخصصی برای ارائه خدمات:

آموزش تشریح انسانی

توضیحات: