افسون طلائی زنجانی (تغذیه)

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

معاونت پژوهش و فناوری  - دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

مشاوره تخصصی و خدمات صنفی و صنعتی (متخصص)

اطلاعات متخصصین

 

               دانشکده :                                        گروه آموزشی : 

               پرستاری و مامایی                                       بهداشت                                           

نام :      افسون                                    نام خانوادگی:     طلائی زنجانی

 

تلفن :    863412528

 

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

رتبه علمی

1

بیوشیمی

دانشجوی دکتری

مربی

2

تغذیه

کارشناسی ارشد

مربی

زمینه‌های تخصصی برای ارائه خدمات:

- خدمات تغذیه مادر و کودک  

- تغذیه و سلامت انسان

توضیحات: