فاطمه علیان فینی (آموزش بهداشت)

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

معاونت پژوهش و فناوری  - دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

مشاوره تخصصی و خدمات صنفی و صنعتی (متخصص)

اطلاعات متخصصین

 

               دانشکده :                                        گروه آموزشی : 

               پرستاری و مامایی                                       بهداشت                                           

نام :      فاطمه                                    نام خانوادگی:     علیان فینی

 

تلفن :    863412528

 

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

رتبه علمی

1

کارشناسی ارشد اموزش بهداشت

کارشناسی ارشد

مربی

زمینه‌های تخصصی برای ارائه خدمات:

- آموزش بهداشت

- خدمات مراقبت های اولیه

توضیحات: