دکتر فاطمه قنبری (فارماکولوژی)

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

معاونت پژوهش و فناوری  - دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

مشاوره تخصصی و خدمات صنفی و صنعتی (متخصص)

اطلاعات متخصصین

 

               دانشکده :                                                 گروه آموزشی : 

               پرستاری و مامایی                                       علوم آزمایشگاهی                                           

نام :      فاطمه                                    نام خانوادگی:     قنبری

 

تلفن :    863412528

 

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

رتبه علمی

1

فارماکولوژی بالینی

دکتری تخصصی

استادیار

2

دکتری داروسازی

کارشناسی ارشد

استادیار

زمینه‌های تخصصی برای ارائه خدمات:

- فارماکولوژی             

- متابولیسم دارو

توضیحات: