سمیرا ملکیان (مامایی)

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

معاونت پژوهش و فناوری  - دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

مشاوره تخصصی و خدمات صنفی و صنعتی (متخصص)

اطلاعات متخصصین

 

               دانشکده :                                        گروه آموزشی : 

               پرستاری و مامایی                                       مامایی                                           

نام :      سمیرا                                    نام خانوادگی:     ملکیان

 

تلفن :    863412252

 

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

رتبه علمی

2

بهداشت مادر و کودک

کارشناسی ارشد

مربی

زمینه‌های تخصصی برای ارائه خدمات:

- خدما ت مامایی  آموزش مامایی خدمات  تنظیم خانواده

توضیحات: