دکتر معصومه هاشمی قاسم آبادی (مامایی)

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

معاونت پژوهش و فناوری  - دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

مشاوره تخصصی و خدمات صنفی و صنعتی (متخصص)

اطلاعات متخصصین

 

               دانشکده :                                        گروه آموزشی : 

               پرستاری و مامایی                                       مامایی                                           

نام :      معصومه                               نام خانوادگی:     هاشمی قاسم آبادی

 

تلفن :    08633412529

 

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

رتبه علمی

1

بهداشت باروری

دکتری تخصصی

استادیار

2

آموزش مامایی

کارشناسی ارشد

مربی

زمینه‌های تخصصی برای ارائه خدمات:

- خدمات مامایی،

- خدمات مامایی مرتبط با سرطان

-  خدمات مامایی  گیاهان دارویی

توضیحات: