فاطمه هومانی (پرستاری)

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

معاونت پژوهش و فناوری  - دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

مشاوره تخصصی و خدمات صنفی و صنعتی (متخصص)

اطلاعات متخصصین

 

               دانشکده :                                        گروه آموزشی : 

               پرستاری و مامایی                                       پرستاری                                           

نام :      فاطمه                                    نام خانوادگی:     هومانی

 

تلفن :    863412252

 

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

رتبه علمی

1

پرستاری

دانشجوی دکتری

مربی

2

پرستاری گرایش آموزش داخلی جراحی

کارشناسی ارشد

مربی

زمینه‌های تخصصی برای ارائه خدمات:

- آموزش پرستاری  

- خدمات پرستاری

توضیحات: