دکتر پروانه منصوری ( علوم کامپیوتر(نظریه الگوریتم ها) )