دکتر علی حسنی جوشقانی ( مهندسی شیمی - طراحی و توسعه فرایند )