دکتر نوراله عبدی ( علوم مرتع )

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

معاونت پژوهش و فناوری  - دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

مشاوره تخصصی و خدمات صنفی و صنعتی (متخصص)

اطلاعات متخصصین

 

               دانشکده :                                        گروه آموزشی : 

               کشاورزی و منابع طبیعی                                       مرتع و محیط زیست                                           

نام :      نوراله                                    نام خانوادگی:     عبدی

 

تلفن :    863412252

 

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

رتبه علمی

1

علوم مرتع

دکتری تخصصی

دانشیار

زمینه‌های تخصصی برای ارائه خدمات:

- انجام طرحهای برون دانشگاهی در زمینه تخصصی

توضیحات: