دکتر زهرا رفیعی کرهرودی (حشره شناسی کشاورزی)

 

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

معاونت پژوهش و فناوری  - دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

مشاوره تخصصی و خدمات صنفی و صنعتی (متخصص)

اطلاعات متخصصین

 

               دانشکده :                                        گروه آموزشی : 

               کشاورزی و منابع طبیعی                                       حشره شناسی                                           

نام :      زهرا                 

نام خانوادگی:     رفیعی کرهرودی

تلفن :    863412252

 

 

 

 

 

آدرس الکترونیکی:

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

رتبه علمی

1

محیط زیست حشره شناشی کشاورزی

دکتری تخصصی

استادیار

زمینه‌های تخصصی برای ارائه خدمات:

 

مشاوره  تخصصی و انجام پروژه های تحقیقاتی در زمینه  سم شناسی/ زنبورداری/ کنترل آفات

توضیحات: