دکتر علیرضا نظری ( حشره شناسی کشاورزی )

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

معاونت پژوهش و فناوری  - دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

مشاوره تخصصی و خدمات صنفی و صنعتی (متخصص)

اطلاعات متخصصین

 

               دانشکده :                                        گروه آموزشی : 

               کشاورزی و منابع طبیعی                                       حشره شناسی                                           

نام :      علیرضا                                    نام خانوادگی:     نظری

 

تلفن :    863412252

 

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

رتبه علمی

1

حشره شناشی کشاورزی

دکتری تخصصی

استادیار

زمینه‌های تخصصی برای ارائه خدمات:

- مبارزه بیولوژیک

توضیحات:   

منظور از مبارزه بیولوژیک تولید حشرات مفید جهت کنترل آفات مزارع باغات و گلخانه ها و پرورش این عوامل می باشد که مورد حمایت سازمان حفاظت نباتات کشور نیز میباشد .