افشین اسماعیلی فر (بیماری شناسی گیاهی)

 

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

معاونت پژوهش و فناوری  - دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

مشاوره تخصصی و خدمات صنفی و صنعتی (متخصص)

اطلاعات متخصصین

 

               دانشکده :                                        گروه آموزشی : 

               کشاورزی و منابع طبیعی                                       گیاه پزشکی                                           

نام :      افشین                 

نام خانوادگی:     اسماعیلی فر

تلفن :    863412252

 

 

 

 

 

آدرس الکترونیکی:

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

رتبه علمی

1

بیماری شناسی گیاهی

دکتری تخصصی

مربی

2

بیماری شناشی کشاورزی

کارشناسی ارشد

مربی

زمینه‌های تخصصی برای ارائه خدمات:

 

 ویروس شناسی/ تولید دانه های روغنی/ امنیت غذایی/ گیاهان تراریخته

توضیحات: