دکتر محمد مرادی

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

معاونت پژوهش و فناوری  - دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

مشاوره تخصصی و خدمات صنفی و صنعتی (متخصص)

اطلاعات متخصصین

 

               دانشکده :                                        گروه آموزشی : 

               پرستاری و مامایی                                       بهداشت                                           

نام :      محمد                                    نام خانوادگی:     مرادی

 

تلفن :    863412252

 

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

رتبه علمی

1

آموزش بهداشت

دکتری تخصصی

استادیار

2

آموزش بهداشت

کارشناسی ارشد

استادیار

زمینه‌های تخصصی برای ارائه خدمات:

- آموزش بهداشت  

-  خدمات پیشگیری از اعتیاد

 - خدمات بیماری های غیرواگیر

- فشارخون دیابت

 

توضیحات: